این دوره به منظور آشنایی مقدماتی دانشجویان با نرم‍‌ افزار آباکوس و قابلیت های آن در مدلسازی مسائل پایه ای روش المان محدود (مثل تحلیل خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) در حالی برگزاری است. این دوره به عنوان یک دوره ی کمکی در کنار درس "روش المان محدود" برای دانشجویان پرفسور موسوی مشهدی ارائه گردیده و در آن سعی می شود که دانشجویان توانایی حل مسائل کامپیوتری کتاب "روش المان محدود" نوشته Logan را پیدا کنند.