هدف از این دوره که در حال برگزاری در پردیس البرز دانشگاه تهران می باشد، بررسی قابلیت های نرم افزار آباکوس و توانمند سازی دانشجویان در مدلسازی کامپیوتری مسائل پایه ای (خرپا، تیر، قاب، تحلیل تنش های خطی و الاستیک دو بعدی و سه بعدی، مسائل تقارن محوری، انتقال حرارت، روش های explicit در مسائل دینامیکی و ...) آموزش داده شده بوسیله ی پروفسور موسوی مشهدی در درس "روش المان محدود" است. در این دوره سعی می شود انواع مسائل کامپیوتری موجود در کتاب "یک معرفی اولیه به روش المان محدود، نوشته لوگان" با استفاده از نرم افزار آباکوس مدلسازی و تحلیل شود.