هنگام ارسال Job به حلگر با پيام خطا روبه ‏رو شده‎ام و حل مسئله شروع نمي ­شود.  چه کار کنم؟

ممکن است خطاي مورد نظر شما در يکي از موارد زير رخ داده باشد (ليست اين خطاها به تدريج کامل­تر مي ­شود):

  • No density has been specified for material MATERIAL-1

براي حل مسايل ديناميکي نياز به چگالي است. چگالي را براي ماده نامبرده شده در پيام خطا وارد نماييد.

  • The requested number of domains cannot be created due to restrictions in domain decomposition. The following limitations may be helpful in understanding this behavior

توجه نماييد براي بعضي شرايط همچون استفاده از  ALE در موقع استفاده از پردازش موازي با پيغام خطا روبرو مي‎شويد.

  • xxx elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection

تعدادي از المان‏ ها فاقد تعريف ماده هستند. براي رفع اين مشکل، به ماژول Property برويد. قطعات پس از نسبت دهي ماده (Section Assignment) به رنگ سبز روشن در مي ‏آيند. احيانا فراموش کرده ‏ايد به يک قطعه ماده‎اي نسبت دهيد.

  • This model has either incorrect or no element definitions

الماني براي حل وجود ندارد! براي حل مشکل قطعه را مش ‏بندي نماييد. دقت کنيد يکي از حالت هاي رايج براي اين مشکل، پارتيشن زدن دوباره قطعات مش خورده است که منجر به پاک شدن مش آن­ ها مي ­گردد.

  • Detected lock file Job-1.lck. Please confirm that no other applications are attempting to write to the output database associated with this job before removing the lock file and resubmitting

آباکوس هنگام ارسال فايل ورودي به حلگر، تعدادي پرونده در پوشه کاري (Work Directory) مي‏ سازد، از جمله پرونده ‏اي موقت با پسوند .lck براي محافظت نتايج (از دسترسي حلگري که احيانا به موازات اجرا ‏شود) که با پايان يافتن حل آن را پاک مي‏ کند. گاهي با خروج نابه ­هنگام از حلگر به هر علت اين پرونده باقي مي‎ماند.

شما مي ‏توانيد با مراجعه به پوشه کاري و پاک کردن اين پرونده مشکل را حل نماييد. همچنين مي‎توانيد نام اجرا (Job) را عوض کرده و براي حلگر ارسال نماييد.

... (ادامه دارد)]

 

end faq