بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شرکت Dassault Systemes، ویژگی­‎های اصلی که در این ویرایش جدید دستخوش تغییراتی شده‎­اند، در بخش­‎های تماس، خروجی­‎ها، حلگر مقادیر ویژه AMS، مدل‎­های مواد، مدل­‎سازی و انتشار ترک، کارایی، تحلیل سیالاتی، شبیه‎­سازی همزمان (Co-simulation)، بهینه سازی، مدل‎­سازی و ایجاد هندسه در Abaqus/CAE، نمایش نتایج و افزونه‎­های جدید قابل خلاصه هستند. همچنین برای این ویرایش، مزایایی از قبیل بازدهی بالاتر در ساخت مدل، بهبود ارتباط بین نتایج آزمایش‎­ها و تحلیل و بهبود انتقال داده بین شبیه‎­سازی­‎ها ....