هنگامی که راهنمای آباکوس (مانند کتابچه Abaqus Analysis User's Manual) را می‎خوانیم، دو روش وارد نمودن دستورات را ملاحظه می‎کنید، مانند دستور تعریف ماده که به‎صورت زیر بیان شده‎است:

البته گاهی هم...